Cấu hình hệ thống mạng cơ bản

TÀI LIỆU KỸ THUẬT HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH HỆ THỐNG MẠNG CƠ BẢN

Router Load Balance (ER5120, ER6120)

Cấu hình IP quản lý

Login vào router bằng IP mặc đình, vào Network > LAN > DHCP Server, tắt tính năng DHCP Server

Qua thẻ LAN, đặt lại IP quản lý router

Cấu hình Multi-Nets NAT

Vào Transmission > NAT > Multi-Nets NAT, nhấn Add

Cấu hình cho VLAN1

Cấu hình cho VLAN2

Ta được như hình

Cấu hình Static Route

Qua phần Routing, nhấn Add

Cấu hình routing tới Core Switch cho VLAN1

Cấu hình routing tới Core Switch cho VLAN2

Ta được như hình

Core Switch (T2600G-28TS)

Cấu hình gateway cho từng lớp mạng

Login vào Switch bằng IP mặc định, vào Routing > Interface, nhấn Edit ở VLAN1

Đặt lại IP gateway cho VLAN1

Tạo gateway cho VLAN2

Tạo gateway cho VLAN3

Ta được như hình

Cấu hình DHCP

Vào Routing > DHCP Server, nhấn Enable để bật tính năng DHCP Server

Phần Option 138 nhập IP của Omada Controller dùng để quản lý các AP khác lớp mạng

Qua thẻ Pool Setting, cấu hình pool cấp IP cho VLAN1

Cấu hình pool cấp IP cho VLAN2

Ta được như hình

Cấu hình loại trừ IP của core switch

Cấu hình loại trừ IP của access switch

Cấu hình loại trừ IP của Omada Controller

Ta được như hình

Cấu hình Static Routing

Qua phần Static Routing, cấu hình default route trỏ đến router

Cấu hình route đến router cho VLAN1

Cấu hình route đến router cho VLAN2

Ta được như hình

Cấu hình VLAN

Vào VLAN > 802.1Q VLAN, cấu hình port cho VLAN1

Vào thẻ Port Config, chuyển các port EAP muốn cấp nhiều VLAN thành GENERAL

Vào VLAN2, trong phần Tagged port chọn các port GENERAL lúc nãy

Phần Untagged port, chọn các port muốn cấp VLAN2

Trong VLAN3, chọn các port muốn cấp VLAN3

Chuyển port nối với Access Switch muốn cấp nhiều VLAN thành TRUNK

Trong VLAN2, phần Tagged port chọn port TRUNK lúc nãy

Trong VLAN3, phần Tagged port chọn port TRUNK lúc nãy

Nhấn Save Config để lưu cấu hình

Nhấn OK

Smart Switch (T1600G-18TS)

Login vào Switch bằng IP mặc định, vào Routing > Interface, nhấn Edit ở VLAN1

Đặt lại IP quản lý cho switch

Vào Routing > Static Routing, cấu hình default route trỏ tới Core Switch

Ta được như hình

Nhấn Save Config để lưu cấu hình

Easy Smart Switch (SG1016DE)

Login vào Switch bằng IP mặc định, vào System > IP Setting, đặt lại IP quản lý cho switch

Vào VLAN > 802.1Q VLAN, nhấn Enable và Apply để bật tính năng chia VLAN và chọn như hình để cấp VLAN2 cho port từ 1-15

Qua phần 802.1Q PVID Setting, chọn PVID là 2 cho port từ 1-15

Nhấn Save Config để lưu lại cấu hình

Sản phẩm

CHÍNH HÃNG

Giao hàng tận nơi

63 TỈNH THÀNH

Lắp đặt miễn phí

HN & TPHCM

Bảo hành dài hạn

Bảo hành 24 tháng

0906652739